1xBet syn Türkmenistan 2024+ bonus 400 TMT

5.0 / 5
5

400 TMT üçin promokody: TURBOLUCK – promo kody göçüriň, internet sahypasyna giriň we degişli ýere goýuň.

Bu synda, aşakdaky ýaly möhüm soraglara jogap alyp bilersiňiz:

 • Hasabyňa pul goýmak we olary çykarmak näderejede aňsat?
 • Oýunçylar nähili bonuslary alýarlar we haýsy şertlerde olar hasabyňa geçirilýär?
 • 1xBet syýasaty näderejede adalatly we bu ýerde oýnamak degerliklimi?

Jogaplary almak, şeýle hem dürli gyzykly maglumatlary bilmek üçin syny ahyryna çenli okamak gerek.

Türkmenistandan 1xBet nädip girmeli

Ýurduňyzda 1xBet ulanmak üçin siz VPN almaly bolarsyňyz (bu ýerde Windscribe, amatly mugt programma goşundysy). Windows we MacOS programmalaryndan başga-da olaryň brauzer giňeltmeleri we ykjam programmalary bar, olar has amatly; 1xBet-de goýum goýmak we yzyna alyp bilmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

 1. Windscribe-da hasaby (akkaunty) hasaba alanyňyzdan we programma üpjünçiligini guranyňyzdan soň, Kanadany ýa-da Gonkongy saýlaň we VPN-i açyň.
 2. Soňra, brauzeriňizde www.1xbet.com açyň we ýokarky sag burçda diliňizi saýlaň.
 3. Ýokarky sag burçdaky ýaşyl hasaba alyş düwmesine basyň. Hasaba alyş sahypasynda ýurtlaryň sanawynda ýurduňyzyň ýokdugyny görersiňiz: onuň ýerine Kanadany ýa-da Gonkongy saýlaň.
 4. Wajyp! Ýurt saýlanýan ýeriniň aşagyndaky promo-kod meýdançasyny bu kody girizmeli bolarsyňyz: TURBOLUCK100, ýogsam, indiki ädimi tamamlap bilmersiňiz. Kod, ýurduňyza gaýdyp geleniňizden soň, garşy alyş bonusyňyzyň saklanmagyny hem üpjün edýär (aşak serediň).
 5. Hasaba alnyşy tamamlaň we 1xBet hasabyňyza gireniňizden soň müşderi goldaw söhbetdeşligini (çatyny) açyň we ýurduňyzy hakykysyna üýtgetmegini haýyş ediň. Geçirmeden soň, ýurduň töleg usullaryny ulanyp, goýum goýup we yzyna alyp bilersiňiz. Lezzet alyň!

Umumy maglumat

1xBet Türkmenistanyň we beýleki ýurtlaryň çäginde üstünlikli hereket edýär. Onuň kanuna laýyklygy ygtyýarnamanyň barlygy bilen tassyklanýar. Bu bukmeker edarasy 2007-nji ýylda döredildi we internet sahypasy 2012-nji ýyldan bäri işleýär. Onuň döredilmegi, oýunçylara her dürli sport ýaryşlaryny, medeniýet dünýäsindäki wakalary, totalizatory, oýunlary we başgalary saýlamaga uly mümkinçilik berdi.

Işleriň kadalaşdyrylyşy

Kýurasao adasynda humarly oýunlar boýunça halkara komissiýasy tarapyndan berlen ygtyýarnama, oýnuň dogruçyllygyny tassyklaýar, üstesine-de, kanuna laýyklykda töleglere gözegçilik etmeklik, bellenilen düzgünler we çäklendirmeler yzygiderli barlanýar.

Şifrlemek protokollarynyň ulanylmagy, oýunçylar baradaky şahsy maglumatlaryň goralmagyny üpjün edýär we depozite bikanun girmeginiň öňüni alýar.

Internet sahypasynyň interfeýsi we ykjam telefon üçin programmasy

Oýunlaryň giň görnüşlerine garamazdan, internet sahypasynyň interfeýsi ýönekeýligi we gerekmejek elementleriň ýoklugy bilen tapawutlanýar, şonuň üçin hatda täze öwreniji hem muňa düşünip biler. Bölümleri gurluşlara bölmegiň netijesinde, zerur maglumatlary tapmaklyk üçin köp wagt gerek bolmaz. Şeýle hem, oýunçylar ýetip gelýän sport çäreleri üçin statistikany hem ulanyp bilerler. Ulanyjylaryň amatlylygy üçin 45-den gowrak dil görnüşleri hödürlenýär.

Jedelçileri gyzaklandyrýan maglumatlary tapyp bolýan, şeýle hem belli bir toparyň ýeňiş gazanmak mümkinçiligi baradaky bilermenleriň pikirlerini öwrenip bolýan sosial ulgamlarda 1xBetiň toparlary bardyr. Şeýle hem peýdaly wideolary tapyp boljak “YouTube” kanaly hem bar.

Sport oýunlaryna stawkalary goýmak we humarly oýunlary söýüjilere islendik ýerden oýunlara girmek üçin ykjam tejefon programmasy döredildi. Ol “Android” we “iOS” smartfonlary üçin elýeterlidir. Onuň kömegi bilen islän wagtyňyz onlaýn oýunlar oýnap bilersiňiz, jedel edip bilersiňiz we traffigi artykmaç sarp etmezden maliýe amallaryny ýerine ýetirip bilersiňiz. Ykjam görnüşini ulanyp bilmeýänler üçin işleýşi esasy internet sahypasyndan tapawutlanmaýan ýeňil uýgunlaşyp bolýan ykjam görnüşi hem bar.

Sporta bolan stawkalaryň görnüşleri we aýratynlyklary

Internet sahypasynda oýunçylara deslapky we göni ýaýlym çaklamalary elýeterlidir, meşhur we seýrek sport görnüşleri boýunça 1000-den gowrak sport çäreleri hödürlenýär. Adaty futbol, ​​hokkeý, boks we basketboldan başga-da, bu ýerde kriket, figuraly typmak, kerling, dürli bilýard görnüşleri we başga-da köp görnüşdäki dürli sport çärelerini tapyp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde milli we halkara ligalara gözegçilik edilýär, käbir sport görnüşleri üçin bolsa, hatda sebit derejesindäkiler hem hödürlenýär. 1xBet-de oýunçylar kiber- we wirtual sport üçin çaklamalary hem edip bilerler.

Göni ýaýlym režimindäki çaklamalary makul bilýän işjeň jedelçiler, bir wagtyň özünde birnäçe oýny yzarlamaga mümkinçilik berýän “Multi-LIVE” aýratynlygyny hem halarlar. Şeýle hem bu ýerde 1xZone hem bar – bu funksiýa indiki pursatda boljak wakalary öňünden aňmak üçin niýetlenendir. Çaklama prosesini aňsatlaşdyrýan grafiki we wideo ýaýlymlary döredildi.

Oýunçylar ähli mümkin bolan stawkalaryň köplügine baha bererler, mysal üçin, futbolda adaty oýnuň jeminden, netijesinden ýa-da kömekleşmekden başga-da burçlardaky jerimelere we jerime urgularyna, sary kartoçkalara we belli bir oýunçynyň aýratyn görkezijilerine jedeller hödürlenýär. Şonuň üçin her oýunda çaklamalaryň sany 1000-den geçip biler, bu bolsa 1xBet-e oýun bazarynyň öňdebaryjylarynyň arasynda abraýly ýeri üpjün edýär.

Jedelleriň görnüşleriniň arasynda ýekelikdäki, ulgamlaýyn, zynjyr, ynam we ş. m. görnüşleri hem bar. Bu görnüşleriň her biri barada has giňişleýin maglumat almak üçin resmi internet sahypasynda ýerleşdirilen düzgünler bilen tanyşmaly.

Kazino: 1xBet näme hödürleýär

Kompaniýa, hatda iň talap ediji humarly oýunçyny hem kanagatlandyrjak köp sanly humarly oýunlaryň giň gerimini hödürleýär:

 • Slotlar. Bu oýun awtomatlarynyň simulýatorlaryna humarly oýunçylar tarapyndan ýokary baha berilýär. Internet sahypada, oýunlaryň ýokary hilini we dogruçyllygyny tassyklaýan dünýä belli döredijiler tarapyndan döredilen iň oňat slotlary tapyp bilersiňiz.
 • Göni ýaýlym kazinosy. Bu bölümde hakyky diler bilen rulet, blekjek we beýleki humar oýunlaryny oýnap bilersiňiz, şeýle hem ýörite söhbetdeşlik bölüminde beýleki oýunçylar bilen söhbet edip bilersiňiz. Bu bölümde hakyky kazino gurşawyna girip bilersiňiz.
 • 1xGames. Bu ýerde klassiki we täze oýunlaryň köp görnüşi hödürlenýär. Olaryň arasynda “Ykbal Almasy”, “Mario”, “Kristal” we başga-da köp meşhur oýun görnüşlerini tapyp bilersiňiz. Bu dürlilik, her bir myhmana öz islegine görä saýlamaga mümkinçilik berýär.
 • Teleýaýlym oýunlary, Bingo, Toto. Bu ýerde tematiki güýmenje tapyp bilersiňiz.
 • Poker. Bu oýun üçin aýratyn bölüm döredildi we oýunçylar birnäçe giriş görnüşini ulanyp bilerler: brauzeri ulanmak arkaly, gurnamak üçin kompýuter wersiýasyny ýa-da Android we iOS üçin niýetlenen ýörite teklipleri.

1xBet-iň Poker oýnunda hakyky pul üçin oýnalýar, garşydaşlar beýleki kazino ulanyjylary bolup durýar. Ýönekeý interfeýsi ulanyp, oýunçy özbaşdak stoly saýlaýar, beýleki ulanyjylary öwrenýär, ortaça bank baradaky maglumatlary alýar we ş. m.

Hasaba almak

Täze hasap açmak üçin köp wagt gerek bolmaz, şondan soňra oýunçy aýratyn hasap belgisini alýar – “Şahsy hasap” döredilýär. “Hasaby doldurmak” atly ýörite bölüm bar we oňa pul goýlandan soňra ulanyjy stawka goýup biler. Hasabyňyzy ulanmagyň mümkinçiliklerini giňeltmek üçin doly adyňyz, doglan senäňiz görnüşindäki şahsy maglumatlaryňyzy doldurmalysyňyz, şahsyýetiňizi, ýurduňyzy we ýaşaýan şäheriňizi tassyklaýan resminamalar barada maglumat görkezmelisiňiz.

Şeýle hem, görkezilen telefon belgisine SMS görnüşinde iberilýän habarnamalardan, giriş kodlaryndan ybarat bolan iki faktorly gorag ulgamyny işjeňleşdirmek üçin elektron poçtasy gerek bolar.

Telefon belgisiniň kömegi bilen geljekde hasapdan serişdeler çykarylanda şahsyýetini anyklamak we barlamak amala aşyrylar. Bu ýagdaýda bukmeker şahsyýetini we görkezilen maglumatlaryň dogrulygyny tassyklamak üçin ulanyjydan resminamalary talap edip biler.

Serişdeleri goýmagyň we utuşy almagyň usullary

Bukmeker edarasy hasaby doldurmak we serişdeleri almak üçin mümkin bolan köp dürli görnüşleri hödürleýär. Hasaba pul serişdeleri çalt we komissiýasyz geçýär, ýöne doldurmak üçin käbir ulgamlar komissionlary tutup galýar. Pul serişdelerini çekmek sargydy tassyklananyndan soňra, tranzaksiýa 15 minutdan 7 güne çenli dowam eder, bu köplenç bank kartoçkalarynda hem duş gelýär.

Ulanyjylar degişli walýutany özbaşdak saýlaýarlar, olaryň arasynda dollar, ýewro, rubl we kriptowalýuta bar.

Pul serişdelerini doldurmagyň ýa-da almagyň usullarynyň arasynda aşakdaky görnüşleri bellemelidiris:

 • Töleg ulgamlary: Visa, MasterCard, Maestro, “MIR”, China UnionPay;
 • Elektron gapjyklar: olaryň 40-dan gowragy doldurmak üçin, 20-den gowragy bolsa almak üçin ulanylýar;
 • Ykjam telefon operatorlary: bu ýerde belli bir ýurtda iň meşhur görnüşleri tapyp bilersiňiz;
 • Internet bank işi we öz-özüne hyzmat ediş terminallary, öňünden tölenen kartoçkalar we elektron wauçerler.

Pul serişdelerini doldurmak ýa-da almak üçin sargytnamany Şahsy otagyňyzda dolduryp bilersiňiz, bu ýerde ulanyjynyň özi ähli maliýe amallaryny ýerine ýetirýän ulgamyň degişli görnüşini saýlaýar.

Müşderi goldawy

Kompaniýa, oýunçylaryň tehniki, maliýe, şeýle hem howpsuzlyk meselelerini çalt çözmekleri üçin aladalary etdi.

Munuň üçin:

 • Aşaky sag burçda ýerleşýän onlaýn söhbetdeşlik;
 • Yzyna jaňy sargyt etmek;
 • “Işjeň telefon belgisi”;
 • Onlaýn-forma, bu ýerde ulanyjy meseläni suratlandyrýar ýa-da sahypanyň işi barada öz pikirini beýan edýär;
 • Elektron poçtasyna hat, soragyň mowzugyna baglylykda salgysy saýlanýar.

Beýleki ulanyjylar bilen söhbetdeşlik etmek ýa-da anyk soraglara jogap almak üçin “Forum” we “Blog” bölümlerine girmeli. Goldaw rus we iňlis dillerinde berlip bilner.

Bonuslar we aksiýalar

1xBet-de, ýokardaky artykmaçlyklardan başga-da, goşmaça baýrak almaga mümkinçilik berýän her dürli bonuslar we aksiýalar hem bar.

Şolaryň arasynda bellemeli:

 • Ilkinji bonus. Onuň göwrümi goýlan mukdaryň 100%-ine çenlidir, hasap ilkinji gezek dolduranda berilýär;
 • Gaýtalanýan bonus. Dogry wagt çäklerinde belli bir günde hasaby dolduranyňyzda, mukdaryňyz iki esse artanda we beýleki döwürleýin aksiýalarda 400 TMT mukdarda pul serişdesiniň berilmegi;
 • Keş-bek. Wepalylyk programmasyna gatnaşsaňyz, oýunçy ýitgiden belli bir mukdary yzyna alyp biler;
 • 1xGames bölüminde onlaýn oýunlarda jedeller üçin niýetlenen goşmaça ýeňişler;
 • Oýunçynyň dünýä ähmiýetli wakalary çaklamakda alýan gymmatly baýraklary.

Aksiýalaryň we bonuslaryň sanawyny internet sahypasyndaky “Promo” ýörite bölüminde tapyp bilersiňiz. Ýöne ondan ozal girdejili teklipler bilen üpjün etmegiň şertlerini üns bilen öwrenmeli, sebäbi köpüsi goşmaça çäreleri talap edýär.

Netije

1xBet, Türkmenistanda onlaýn jedeller bazaryndaky öňdebaryjylaryň biridir, muny ulanyjylaryň seslenmeleri bilen tassyklanýar. Kompaniýanyň işi, humarly oýunlarda işleýän garaşsyz abraýly kompaniýalarynyň halkara kanunlaryna we düzgünlerine laýyklykda amala aşyrylýar.

Bu ýerde oýunça ýeňiş şatlygyny doly başdan geçirmäge mümkinçilik berýän salgyt tölemegiň zerurlygy ýok. Töleg ulgamlarynyň giň görnüşi, islendik walýutada serişdeleri goýmagy we yzyna almagy aňsatlaşdyrýar. Kompaniýa 10 ýyldan gowrak wagt bäri hereket edýär we ulanyjylar 1xBet-iň ygtybarlylygyny tassyklaýan hyzmatyň ýokary derejesini, pul geçirimleriniň aňsatlygyny bellediler.

1xBet humarly oýunçylaryň köpüsini özüne çekýär, sebäbi bir sahypada slotlary, sport çärelerini, onlaýn kazinolary we beýleki oýunlary tapyp bilersiňiz. Şeýle giň saýlawyň arasynda her kim öz islegine görä humarly oýunlary tapyp biler. Ortaça gatnaşyga garamazdan, ep-esli töleg göterimleri muny zyýansyzlandyrmaga kömek edýär. Oýunçylar bu edara ýokary baha berýärler, şonuň üçin ony jedel we humarly oýunlar üçin ygtybarly platforma hökmünde maslahat bermeli.

Please rate this

Leave a Reply